1. الهام سعیدی پویا , علی تهرانی فر , علی گزنچیان , فاطمه کاظمی , محمود شور , بررسی فاکتورهای رشدی و زیبایی شناسی گیاه پوششی شبدر سفید در مقایسه با چمن های مختلف جهت کاربرد در فضاهای سبز شهری , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 2. سیده ملیحه ربانی خیرخواه , فاطمه کاظمی , محمود شور , اصلاح‎کننده‎های خاک جاذب آب، موادی برای کاهش مصرف آب در فضاهای چمنکاری شده , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 3. امیرحسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی , تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان , اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
 4. زهرا جلالی , محمود شور , سیدحسین نعمتی , حمید روحانی , بررسی اثر قارچ تریکودرما و سطوح مختلف آهن بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ بیدی , اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
 5. علی دولتخواهی , محمود شور , نوید وحدتی مشهدیان , محمدعلی گلستانی , تاثیر منبع نیتروژن و تغذیه نیکل بر رنگدانههای فتوسنتزی و متابولیسم نیتروژن گل بریده لیزیانتوس , اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
 6. هادی فرهادی , امیرحسن حسینی , محمود شور , (مطالعه اثر غلظت های پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و گلدهی کوکبDahalia sp) , اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
 7. علی دولتخواهی , محمود شور , نوید وحدتی مشهدیان , محمدعلی گلستانی , پاسخ گلهای بریده لیزیانتوس به شکل نیتروژن و سطوح مختلف تغذیه نیکل در محلول غذایی , اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
 8. هانیه هادی زاده , محمود شور , بررسی اثر بستر کشت های مختلف بر روی جوانه زنی و خصوصیات کیفی نشا گل های فصلی کلم زینتی (واریته فر و صاف ) , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
 9. اکرم امیری , مینا تقی زاده , محمود شور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در بنفشه آفریقایی با استفاده از کلشی سین در گیاهچه های باززایی شده بنفشه آفریقایی , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
 10. نوید وحدتی مشهدیان , احمد بیک محمدی , علی تهرانی فر , محمود شور , سیدحسین نعمتی , اثر غلظتهای مختلف هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت دغدغک البرزی(Colutea buhsei Boiss.) , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
 11. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر محتوای آب نسبی، نشت الکترولیت ها و رنگدانه های کلروفیلی گل تکمه ای تحت تنش شوری , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 12. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor L.) , نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
 13. رضا موسی زاده , علی تهرانی فر , محمود شور , علی مختاریان , نوید وحدتی مشهدیان , بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 15 رقم گندم , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴
 14. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی برخی ارقام انگور با استفاده از خصوصیات میوه و بذر , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴
 15. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل تکمه ایGomphrena L.) , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 16. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تاثیر افزایش گاز کربنیک و تنش شوری بر برخی پارامترهای رشدی گیاه آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor) , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 17. بهرام فرهمندفر , محمود شور , نازنین محبی , سیده مهدیه خرازی , بررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر رشد و صفات آناتومیک و مورفولوژیک دو گیاه زینتی(گل قاشقی و کالانکوئه) , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 18. عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , محمود شور , غلامحسین داوری نژاد , بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 19. عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , محمود شور , غلامحسین داوری نژاد , بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی(Feragaria * annanasa) در سیستم کشت بدون خاک , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 20. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , تأثیر بسترهای مختلف بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک در فضای آزاد دو گونه سورنجان بومی ایران , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 21. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , حسن بیات , تعیین میزان کلشی سین و تغییرات وزن خشک طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران C. robustum Stefanov و Colchicum kotschyi Boiss , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 22. مرتضی گلدانی , مهدی نصیری محلاتی , محمود شور , سیده مهدیه خرازی , تاثیر‌ دی اکسید کربن بر رشد و صفات فیزیومورفولوژیک گیاه کنجد Sesamum indicum L.)) و تاج خروس Amaranthus retroflexus L.)) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۲
 23. سیده مهدیه خرازی , محمود شور , بهرام فرهمندفر , نازنین محبی فر , بررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر رشد و صفات فیزیومورفولوژیکدو گیاه زینتی(گل قاشقی و کالانکوئه) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۲
 24. مریم کمالی , محمود شور , سیده مهدیه خرازی , رضا خراسانی , مقایسه عملکرد سه رقم تربچه(Raphanus sativus) در بستر کشت خاکی و هواکشت(Aeroponic) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۲
 25. نسیم خالصی , محمود شور , ملیحه صمدی کاظمی , اصغر خوشنودیزدی , مطالعه اثرکودهای دامی و نیتروژنه بر درصد جذب نیتروژن و پتاسیم ازخاک در گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L.)) , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 26. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , مهناز کیانی فریز , یحیی سلاح ورزی , نوید وحدتی مشهدیان , تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر رفع خواب و جوانه زنی بذر گیاه سوخوار سورنجان تحت شرایط کشت درون شیشه ای , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 27. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , رحیم تقی زادفری , بررسی تغییرات فصلی میزان آلکالوئید کلشی سین در دو گونه سورنجان بومی ایران Colchicum kotschyi Boiss و C.robustum Stefanov , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 28. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , حسن بیات , تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 29. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی سورنجان تحت شرایط رویشگاه , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 30. مجتبی خرمی راد , محمود شور , یوسف حمید اوغلی , بررسی اثر ریز نمونه و نوربر فرآیند پینه زاییAnthurium andreanum در شرایط درون شیشه ای , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 31. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , محمود شور , شمسعلی رضازاده , سلمان شوشتریان , بررسی امکان اهلی سازی دو گونه سورنجان بومی استان های خراسان رضوی و شمالی Colchicumkotschyi Boiss و Colchicum robustum(Bunge) stefanov , همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۱۱
 32. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , محمود شور , شمسعلی رضا زاده , تعیین میزان آلکالوئید کلشیسین در دو گونه سورنجان بومی استانهای خراسان شمالی و رضوی , همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۹
 33. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , محمود شور , شمسعلی رضازاده , مروری بر مراحل مختلف فنولوژیکی دو گونه گیاه دارویی گل حسرت , همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۹
 34. محمود شور , علی تهرانی فر , حسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , مختاریان , مصطفی رحمتی , برررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی برخی ارقام تجاری انگور در منطقه خراسان , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 35. حمیده پور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , محمود شور , محمدرضا جوهرچی , عبدالقادر مومنی , فنولوژی و ویژگی های گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 36. سمانه صیفی , سیدحسین نعمتی , محمود شور , بهرام عابدی , بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر صفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین(annum (capsicum , ششمین گنکره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 37. هانیه هادیزاده , علی تهرانی فر , محمود شور , مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلو بوترازول بر روی گل مریم , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 38. محمود شور , علی گزانچیان , اصغر خوشنودیزدی , رضا شجاعی , تعیین مقدار مناسب و نحوه تقسیط ازت بر عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در قوچان , اولین هم اندیشی ملی سیب زمینی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۲۱
 39. محمود شور , استفاده از دسکریپتور بین المللی به منظور مطالعه سیستماتیک ارقام انگور Vitis vinifera L. در شمال خرا سان (بجنورد و قوچان) , اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۳
 40. محمود شور , سیدمجید زرگریان , استفاده از دسکریپتور بین المللی به منظور مطالعه سیستماتیک ارقام انگور Vitis vinifera L. در شمال خرا سان (بجنورد و قوچان) , اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۳
 41. محمود شور , علی گزانچیان , اصغر خوشنودیزدی , حمید کاروانی , تعیین بهترین تاریخ کاشت و اثر خاک دهی بر اجزای عملکرد سیب زمینی ( رقم آگریا ) در قوچان , اولین هم اندیشی ملی سیب زمینی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۲۱
 42. محمود شور , تاثير هورمون اكسين بر ريشه زائي قلمه هاي زرشك بي دانه , خلاصه مقالات دومين كنگره علوم باغباني ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۲۹
 43. محمود شور , طراحی و ساخت سیستم مه فشانی نوبتی همراه با حرارت تحتانی , خلاصه مقالات دومین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۲۹
 44. محمود شور , شناسائی و مطالعه ارقام انگور در شمال خراسان , اولین همایش ملی انگور , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۲۶